Hacemos Red

 

PRESENTACIÓN

La Federació Catalana de Drogodependències està present en diverses plataformes, públiques i privades, des d’on treballa amb l’objectiu de defensar els interessos de totes les entitats que formen part del sector i a les quals representa legítimament. Així mateix, la participació en aquestes xarxes permet que la FCD estigui present a d’altres plataformes d’abast més ampli.

 

CMAB, Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

 • El CMAB és l’interlocutor entre el govern municipal de Barcelona i el teixit associatiu de la ciutat.

 • L’objectiu principal del CMAB és aconseguir que les associacions de Barcelona s’impliquin en part de la governabilitat en polítiques socials ja que l’Administració no se’n pot fer càrrec i més en l’actual conjuntura econòmica.

 • El CMAB aposta per les associacions a causa de la seva experiència en els treballs que engloben l’àmbit social.

http://www.bcn.cat/cmab/

 

 

CAB, Consell d’Associacions de Barcelona

 • El CAB és la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona per la seva representativitat, legitimitat, capacitat d’interlocució i d’organització del sector associatiu.

 • L’objectiu del CAB és treballar pel desenvolupament del teixit associatiu i dels seus valors. El CAB construeix un espai de participació de les entitats membres, vertebració (territorial/sectorial) i busca el diàleg entre les organitzacions interessades en l’associacionisme.

 • El CAB està al servei de les entitats membres, busca satisfer les necessitats que s’especifiquin en cada moment, millorar la qualitat del serveis i que s’hi federin el màxim d’entitats per treballar de forma conjunta.

www.cab.cat

 

 

CMBS, Consell Municipal de Benestar Social

 • El CMBS és l’òrgan consultiu i de participació de l’àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona.

 • L’objectiu del CMBS és promoure una cultura de Benestar Social a la ciutat, validar les línies d’actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats.

 • El CMBS té en compte cada àmbit del benestar social però a la vegada treballa per la integració en la planificació de polítiques públiques relacionades amb el benestar social.

 • Dintre del CMBS la FCD participa a:

  • Grup pobresa

  • Grup Salut

  • Grup drogues

http://w3.bcn.cat/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,88652498_88654198_1,00.html

 

 

UNAD, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente

 • La UNAD és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de les drogodependències i els problemes derivats d’aquestes.

 • Té federades més de 250 entitats en tot l’Estat espanyol.

 • L’objectiu principal és potenciar les organitzacions no governamentals, sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de les drogodependències per promoure la interrelació entre elles i la seva integració per assolir unes directrius conjuntes.

www.unad.org

 

 

TAULA DEL TERCER SECTOR

 • La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres especials de treball.

 • L’objectiu principal de la Taula és donar visibilitat a totes aquelles tasques que realitza el Tercer Sector cap a les persones vulnerables, amb risc d’exclusió social, en contra de les desigualtats socials i per la millora del benestar ciutadà. També representa tot el sector davant l’Administració Pública i la societat.

 • Dintre de la Taula del Tercer Sector la FCD participa a:

  • PINCAT, Plataforma d’Infància de Catalunya

  • Qualitat

  • Grup pobresa/Inclusió

www.tercersector.cat

 

 

Participació de la FCD en organismes internacionals.

 

RIOD, Red iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencias

 • La RIOD és una organització sense ànim de lucre que engloba a les principals ONG iberoamericanes que treballen en l’àmbit de les drogues, com en prevenció, tractament, incorporació sociolaboral, investigació i formació.

 • L’objectiu principal és buscar la coordinació mundial de les ONGs en iniciatives socials a causa de la seva gran diversitat i pluralitat en l’actual món globalitzat per millorar els programes i estratègies en l’àmbit de les drogodependències.

www.riod.org/

 

 

Algunes entitats també participen en altres organismes de caire internacional:

 

 • ECOSOC, United Nations Economic and Social Council

http://www.un.org/en/ecosoc/

 

 

 • WFTC, World Federation of Therapeutical Communities

http://www.wftc.org/

 

 

 • EFTC, European Federation of Therapeutical Communities

http://www.eftc-europe.com/