Publicada la darrera enquesta nacional sobre droguies: EDADES 2013-2014

dc., 04/03/15

La darrera Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues (EDADES) corresponent als anys 2013-2014 es va presentar a Madrid el passat dimarts 3 de març. El delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babín, va exposar els principals resultats de l'estudi que es descriuen més a baix a la nota de premsa distribuida pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i en la presentació que es pot descarregar a continuació que recull els principals gràfics de dades de l'enquesta.

Materials de consulta:

1. Descarrega la presentació on es recullen els principals gràfics de dades de l'Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues 2013/2014

2. Consulta tots els estudis i enquestes realitzades pel Plan Nacional Sobre Drogas (EDADES, ESTUDES i altres)

3. Accés a la nota de premsa en casetllà.

 

NOTA DE PREMSA

El consum de cocaïna i altres drogues il·legals, en mínims històrics en la població espanyola

- Encara que descendeix lleugerament el consum de cànnabis en població general, dels nous consumidors, el 36% són menors (61.000)

- Segueix disminuint el consum de cocaïna, confirmant la tendència iniciada el 2007. L'1% de la població l'ha consumit en l'últim mes

- Actualment, el cànnabis és la droga il·legal que més demandes de primers tractaments genera (43,6%), superant a la cocaïna (40,2%) i molt per sobre dels opiacis (11,3%)

- Augmenta lleugerament el consum d'hipnosedants i disminueix el consum de drogues il·legals

 

El consum de cocaïna i d'altres drogues il·legals, com l'heroïna, es troba en mínims històrics en la població general espanyola (de15 a 64 anys). És una de les conclusions de l'Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues 2013/2014 (EDADES), presentada el passat 3 de març de 2015 pel delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babín.

Entre les drogues el consum ha baixat en la població general també es troba el cànnabis. No obstant això, l'inici en el consum d'aquesta substància mostra una realitat preocupant per la banalització del seu consum i el desconeixement dels seus riscos. El nombre de persones que van començar a consumir cànnabis (169.000) supera el de qui van començar a consumir tabac (142.000). Entre els que es van iniciar en el consum de cànnabis en 2013, 61.000 (el 36%) tenen entre 15 i 17 anys.

"Les dades confirmen l'extensió de patrons de consum problemàtic d'aquesta substància. El 2,2% de la població espanyola de 15 a 64 anys (més de 700.000 persones) compleix els criteris requerits per al diagnòstic de consum problemàtic de cànnabis. A més el consum diari de cànnabis puja dues dècimes fins al 1,9% de la població enquestada d'entre 15 i 64 anys, el que suposa que al voltant de 620.000 persones fumen cànnabis cada dia" ha explicat Babín.

Babín també ha subratllat el risc per a la salut que suposa el consum intensiu del cànnabis i la seva capacitat addictiva. "Per primera vegada al nostre país, el cànnabis s'ha convertit en la droga que més demandes de tractament genera entre les persones que sol·liciten ajuda per primera vegada, superant a la cocaïna i l'heroïna. A més, el 72% dels que van acudir a rebre tractament per cànnabis en 2012 consumia diària o gairebé diàriament".

El delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues també ha mostrat la seva preocupació per "el consum de cànnabis en menors d'edat, que és més gran que a la resta dels enquestats", sobretot si es té en compte la baixa percepció de risc que els ciutadans tenen respecte a aquesta substància en comparació amb altres. Entre els menors de 15 i 17 anys, el consum de cànnabis en l'últim any és 5 punts superior al registrat entre adults.

 

DROGUES MÉS CONSUMIDES

 

L'Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues (EDATS) 2013/2014 forma part dels estudis periòdics que des de 1995 realitza la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, per tal de conèixer l'evolució del consum de substàncies psicoactives en el nostre país. La present edició inclou un total de 23.136 persones entrevistades entre la població general d'entre 15 i 64 anys. Es tracta d'una de les enquestes de major mostra poblacional en adults de tot Europa.

 

Com a novetats, en aquesta edició s'ha introduït per primera vegada preguntes que permeten conèixer la incidència del consum de drogues, és a dir quantes persones s'inicien en el consum, i un altre sobre consum problemàtic de cànnabis. També s'ha ampliat a 23 el total de drogues incloses en el qüestionari.

Les dades demostren que les drogues de major consum són, per aquest ordre, l'alcohol (el 78,3% ho ha consumit en els últims dotze mesos), el tabac (40,7%) i els hipnosedants (12,2%). La proporció de persones que consumeix hipnosedants supera per segona vegada a la dels consumidors de cànnabis (9,2%).

 

L'enquesta posa de manifest un lleuger augment del consum de substàncies legals (tabac, alcohol i hipnosedants) i un lleuger descens en l'ús de substàncies il·legals. També es consolida el policonsum, on l'alcohol i el cànnabis juguen un paper predominant.

 

EDAT D'INICI I DIFERÈNCIES DE GÈNERE

L'edat d'inici en el consum de les diferents drogues es manté estable, amb respecte a edicions anteriors de l'enquesta. L'inici més precoç passa en els consums de tabac i alcohol i cànnabis. El més tardà segueix sent el dels hipnosedants, que comencen a consumir als 35 anys de mitjana.

Pel que fa a les diferències de gènere, les dades confirmen una major proporció de consumidors entre els homes, excepte en el cas dels hipnosedants, on la proporció de dones consumidores duplica al dels homes. Aquestes diferències s'accentuen en el cas de la cocaïna, on la proporció d'homes triplica el de les dones i del cànnabis, on aquesta proporció es duplica.

Per edats, les prevalences de consum són majors en el grup entre els 18 i els 64 anys en el cas de l'alcohol, tabac, hipnosedants i cocaïna. En canvi, pel que fa a la pràctica del botellón i les borratxeres, són molt més elevades en el grup de 15 a 17 anys.

I el mateix passa en el cas del cànnabis en l'últim any, que és 5 punts més elevat entre els menors de 15 a 17 anys que entre els adults (18-64).

 

DADES PER SUBSTÀNCIES 

Tabac. S'estabilitza la prevalença de consum diari de tabac, en tots els rangs d'edat i en ambdós sexes. El 30,8% asseguren haver fumat tabac diàriament en l'últim mes (enfront del 30,4% de l'estudi anterior).

El 73,1% ho ha provat alguna vegada a la vida (enfront del 71,7% de l'enquesta anterior); el 40,7% ha fumat en l'últim any (enfront del 40,2% de l'últim estudi) i el 38,3% ho ha fet alguna vegada en els últims 30 dies (37,6% en 2011/12).

Alcohol. Segueix sent la substància psicoactiva més consumida i també registra un lleuger increment. El 78,3% ha consumit alcohol en els últims dotze mesos (76,6% en l'enquesta anterior) i el 64,4% ho ha fet alguna vegada en els últims 30 dies (enfront del 62,3% de 2011/12 ). En canvi, es redueix lleugerament el consum diari en els últims 30 dies, amb una prevalença d'un 9,8% (10,2% en l'estudi anterior).

La prevalença de borratxeres en ambdós sexes i per a tots els grups d'edat es mostra estable, encara que mantenint-se en nivells elevats. 2 de cada 10 persones s'han emborratxat en l'últim any.

Puja lleugerament el consum d'alcohol en forma d'afartament ("binge drinking"). El 15,5% dels enquestats ha consumit alcohol en forma d'afartament en els últims 30 dies (15,2% en 2011/12). Aquesta forma de consum de 'risc' es concentra en el grup d'adults joves de 15 a 29 anys, d'ambdós sexes. El "botellón" també es concentra en el grup d'adults joves de 15 a 24 anys.

Així mateix, les dades revelen que el consum de risc d'alcohol entre la població espanyola és del 4,5%, el que representa 1.600.000 persones (1.300.000 homes i 300.000 dones). D'altra banda, al voltant del 0,4% de la població entre els 15 i els 64 anys presenta una possible dependència (120.000 persones).

Hipnosedants. El seu consum segueix augmentant de forma gradual des de 2005. El 6,8% les consumeix diàriament (enfront del 4,6% de l'estudi anterior). El percentatge de dones que van consumir aquest tipus de substàncies en l'últim any duplica el d'homes (16% / 8,5%). Aquestes diferències augmenten amb l'edat.

Cannabis. La prevalença del consum de cànnabis descendeix lleugerament, tot i que augmenta la proporció de consumidors que ho fa diàriament. El 9,2% dels enquestats ho ha provat alguna vegada en l'últim any (enfront del 9,6% de l'estudi anterior) i el 6,6% alguna vegada en l'últim mes (7% en 2011/12). El 1,9% el consumeix diàriament (1,7% en l'anterior enquesta).

Per edats, la prevalença del consum en tots els rangs es concentra a la franja compresa entre els 15 i els 34 anys. Així el 40,2% dels joves entre els 15 i els 34 anys ha provat aquesta substància alguna vegada a la vida, el 17% ho ha consumit en l'últim any i el 12,2% d'aquest grup de població ho ha fet en l'últim mes.

Els homes consumeixen en major proporció que les dones en tots els grups d'edat.

El 25% dels que van consumir cànnabis en l'últim any van realitzar un consum problemàtic.

7 de cada 10 consumidors de cànnabis que consideren molt important la legalització de l'haixix i la marihuana realitzen un consum problemàtic.

Cocaïna. El seu consum continua disminuint, confirmant la tendència descendent iniciada al nostre país el 2007. Així mateix, s'observa un menor protagonisme d'aquesta substància en les noves consultes dels centres d'atenció a drogodependents.

Així, el 2,2% de la població ha provat cocaïna alguna vegada en els últims dotze mesos i l'1% en els últims 30 dies. El consum entre els homes és 3,5 vegades més gran que entre les dones. L'edat mitjana d'inici se situa en els 21,3 anys.

Heroïna. El consum d'heroïna està estabilitzat, mantenint les mateixes prevalences que en anys anteriors. Un 0,7% de la població l'ha provat alguna vegada a la vida i un 0,1% en l'últim any. Puja l'edat mitjana d'inici, que se situa en els 21,5 anys (enfront dels 20,7 de l'enquesta anterior). Aquesta edat és més tardana que la de les drogues il·legals més consumides.

Èxtasi, amfetamines i al·lucinògens. Es manté estable el consum d'aquestes substàncies, la prevalença està molt per sota de l'1%. El 0,7% de la població assegura haver consumit èxtasi alguna vegada en els últims dotze mesos; el 0,6% diu haver consumit amfetamines i el 0,3% al·lucinògens en el mateix període.

Noves Substàncies Psicoactives. L'enquesta inclou per segon any un mòdul amb preguntes sobre el consum de noves substàncies. L'estudi mostra que el 74,1% dels enquestats mai ha sentit parlar d'aquestes substàncies, encara que el 3% admet haver provada alguna vegada. Entre els que sí que les han provat, les majors prevalences de consum es registren entre els homes d'entre 25 i 34 anys. La majoria dels consumidors d'aquest tipus de substàncies són policonsumidors (5 o més drogues).

Policonsum. El 13,6% dels entrevistats no ha consumit cap substància psicoactiva en els últims 12 mesos. El percentatge de dones que no consumeixen gairebé duplica al dels homes.

De la resta de persones que sí que han consumit alguna substància psicoactiva en els últims 12 mesos, 4 de cada 10 han consumit una sola substància; 3 de cada 10 han barrejat dos i 1 de cada 10 ha consumit tres alhora.

L'alcohol està present en el 90% dels policonsums. El consum d'alcohol, sobretot si és de tipus intensiu (consum en afartament / borratxeres) s'associa amb una major prevalença del consum d'altres drogues. Així mateix, el cànnabis s'utilitza en el 90% dels policonsums de drogues il·legals.

INDICADORS D'OPINIÓ

Risc percebut. Descendeix la percepció del risc davant el consum de la majoria de les drogues. Les dones tenen més percepció del risc que els homes. El descens és més accentuat en el cas del cànnabis. D'altra banda, persisteix la consideració que el tabac és més perillós que el cànnabis.

Disponibilitat percebuda. Es manté la tendència descendent en la disponibilitat percebuda de les drogues, que es va iniciar el 2009. Entre les substàncies il·legals, el cànnabis se situa com la més accessible (el 64,6% opina que podria adquirir fàcilment).

Vies d'informació preferides. La població mostra molt interès en rebre informació a través de: mitjans de comunicació, internet i dels professionals sanitaris. Actualment, la informació que reben procedeix sobretot dels mitjans de comunicació. 

Solucions. Els ciutadans consideren que les mesures de major eficàcia per prevenir el consum de substàncies són les formatives (90,4%), el tractament (83,2%), el control policial (81,2%) i la restricció legal (76, 6%).

Entre les opcions menys populars, es troben la legalització del cànnabis i la legalització de totes les drogues, que no mostren canvis significatius pel que fa a l'edició anterior de 2011: dos terços de la població espanyola no considera la legalització del cànnabis com una mesura molt eficaç per resoldre el problema de les drogues.