La FCD visibilitza algunes de les dones més invisibles: les dones que usen drogues.

dj., 07/03/19

 

 

 

 

Barcelona, a 7 de març 2019

 

La FCD visibilitza algunes de les dones més invisibles:

les dones que usen drogues.

 

La Federació Catalana de Drogodependències (FCD) es suma a les activitats de denuncia en motiu del 8 de març i denuncia la invisibilització de les dones que usen drogues.

El fet que la xarxa d’atenció a les drogodependències es va crear des d’una perspectiva androcèntrica atenent a la norma estadística basada en estudis epidemiològics que diuen que el consum de drogues és més prevalent entre els homes, ha comportat, en el marc de la prevenció i de la xarxa assistencial, una invisibilització de les dones, així com d’altres expressions i identitats de gènere. Com a conseqüència d’aquest fenomen de infrarepresentació, no s’han tingut en compte les especificitats i necessitats diferencials de les expressions de gènere comportant obstacles tant en l’accés als tractaments com en la permanència en els mateixos.

Un estudi sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en les entitats de la FCD corealitzat per la FCD i la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya al llarg de l’any 2018 va demostrar que el 80% de les persones entrevistades explicaven que "els homes viuen millor i més fàcil els processos de tractament en addiccions respecte a les dones o persones LGTBIQ+”, ja que aquestes últimes són estigmatitzades, discriminades i mal vistes socialment, podent ser maltractades social, familiar, legal i/o econòmicament.  

Doncs quan la persona usuària de drogues és una dona rep un doble estigma, com a persona amb problemes d’addiccions i com a dona, ja que se la considera una mala mare, filla o esposa, i que no pot complir els rols de cura que li imposa la socialització patriarcal. Aquest fet  dificulta que demanin ajuda i retarda l’arribada al tractament. El doble estigma social, les responsabilitats familiars i les limitacions econòmiques dificulten l’accés de les dones als programes de tractament d’addiccions, fent que quan aquestes finalment hi accedeixen, es troben en un estat important de deteriorament físic i psicològic.

Cal destacar que només 1 de cada 4 persones que arriben a la xarxa d’atenció a les drogodependències són dones i per tant el seu consum es invisibilitzat davant la societat.

Per tant, és necessari que els abordatges preventius i assistencials contemplin de manera específica i transversal el aspectes diferencials derivats de la socialització de gènere, i es tingui en compte la diversitat de les persones considerant altres factors socials: identitat de gènere, sexualitat, raça, classe social, cultura...

Cal incloure la perspectiva de gènere en totes les fases de les intervencions. Les necessitats específiques han d’estar contemplades des del diagnòstic i definició d'un projecte preventiu o assistencial, i ser acompanyat en tot moment de mesures específiques per a la seva aplicació. I és necessària la formació perspectiva de gènere dels equips professionals.

Al llarg de l’any 2019 la FCD seguirà treballant en diverses iniciatives per visibilitzar a les dones amb problemes d’addiccions a través de la seva Comissió de Gènere i de la XV Jornada anual que tindrà lloc el dia 28 de juny on parlarem de l’estigma de les persones que usen drogues fent incidència en el doble estigma que pateixen les dones i persones LGTBIQ+.

  

 Federació Catalana de Drogodependències (FCD)

La Federació Catalana de Drogodependències (FCD) neix l’any 1985, quan entitats del sector decideixen unir els esforços i coneixements adquirits amb la feina diària d’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars. L’objectiu de la unió va ser esdevenir la seva veu, ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir així una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat, amb coresponsabilitat davant d’aquest fenomen.

La FCD aglutina a 25 entitats sense afany de lucre que actuem en l'àmbit de les drogodependències i addiccions en el camp de la prevenció, l'atenció i la inserció a Catalunya. Entre totes despleguem un ampli ventall de serveis, projectes i programes d'atenció orientades a persones amb perfils diversos.

Més informació: fcd@fcd.cat / 93289 05 30