I Jornada - 2006

Societat, Adolescència i Consum de Droga

Objectiu
La FCD va detectar la preocupació creixent en el sí de la societat de la problemàtica de l’adolescència i el consum de drogues i es va plantejar la necessitat d’oferir un espai de reflexió al voltant d’aquest tema. D’aquesta manera es va organitzar la I Jornada de la FCD a la ciutat de Barcelona.

Lloc: Auditori Caixa Catalunya. La Pedrera.

Dia: 15 d’abril de 2005