Energy Control-ABD presenta els resultats de l'Informe d'Anàlisi de Substàncies 2015

dc., 22/07/15

Resum de les principals conclusions de l'estudi:

  • Augmenta la puresa de les drogues més consumides
  • En els últims cinc anys, s'ha reduït el nombre de mostres d'MDMA/èxtasi, speed i cocaïna que contenen adulterants, que acompanyen o substitueixen la substància original.
  • La cocaïna continua sent la substància més adulterada i la que té els adulterants més tòxics. Tres de cada quatre mostres de cocaïna analitzades en 2014 contenen.
  • La cafeïna és l'adulterant més comú. És present a la meitat de mostres d'speed.
  • Les noves drogues es consoliden com adulterants de les drogues il·legals més habituals.
  • L'adulteració de drogues recreatives afegeix riscos al seu consum. Analitzar una mostra en un servei d'anàlisi és l'única manera d'assegurar la seva composició.

 

El nivell de puresa de l'èxtasi/MDMA, la cocaïna i l'speed, les tres drogues de síntesi més consumides en espais d'oci nocturn, és el més elevat dels últims cinc anys. Així ho demostra l'estudi presentat avui per Energy Control, que recull les mostres processades al seu servei d'anàlisi de substàncies de Catalunya el 2014.

EC ABD ServeiAnalisi 1 300x225 Aumenta la pureza de las drogas más consumidas

Segons les dades d'Energy Control, un programa de reducció de riscos associats al consum de drogues, impulsat per ABD Associació Benestar i Desenvolupament que compta amb la col·laboració i el finançament de la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 84% de les mostres de MDMA/èxtasi en cristall són pures, mentre que en pastilles, aquest percentatge baixa fins el 67%. En el cas de la cocaïna, al 18% i en el de l' speed, al 33%.

A la roda de premsa celebrada aquest matí a la seu d'ABD, a Barcelona, Núria Calzada, coordinadora estatal d'Energy Control, ha afirmat que hi ha dos factors que poden estar influint en l'augment de la puresa: "D'una banda, el control governamental sobre els productes químics necessaris per a l'elaboració de certes drogues, els anomenats precursors, pot donar lloc a una mancança de disponibilitat d'aquests. Davant aquesta situació, els productors innoven en els processos per sintetitzar a partir de precursors alternatius, que no estan controlats. D'altra banda, la puresa pot ser deguda a la competència en el mercat, per la presència de noves drogues en alguns països o la deep web, un mercat on line on hi ha accés a tot tipus de drogues d'alta qualitat i a preus competitius els medicaments d'alta qualitat i preus competitius". Aquestes dades estan en la línia del European Drug Report 2015, del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

"Aquest informe permet recollir informació sobre el mercat il·legal de drogues i alertar de forma precoç sobre la presència d'adulterants que suposen un risc per la salut pública, en coordinació amb les xarxes de sanitàries catalanes, estatals i europees", explica Joan Colom, Subdirector general de Drogodependències (ASPCAT) de la Generalitat de Catalunya.

 

La cocaïna, la droga més adulterada

El nivell de l'adulteració de la cocaïna també ha disminuït, però segueix sent la substància més adulterada: gairebé 3 de cada 4 mostres analitzades estan adulterades. També és la que té els adulterants més tòxics. El més freqüent és el levamisol, present en la meitat de les mostres. En concentracions superiors al 10%, pot provocar efectes adversos immediats com nàusees i vòmits.

L'adulterant més freqüent en totes les mostres ha estat la cafeïna i s'ha detectat, sobretot, en l'speed. Més de la meitat de les mostres d'speed en contenien. L'estudi també assenyala que el 7% el cristall i el 24% de les pastilles no contenien èxtasi i que el 7% de les mostres adquirides com a cocaïna no en contenien. En el cas de l'speed, el 1%.

EC ABD Sonar2015 8 300x200 Aumenta la pureza de las drogas más consumidas

L'estudi d'Energy Control-ABD es l'únic d'aquestes característiques a Catalunya i a Espanya. Des de 2008, s'ha duplicat el nombre de mostres analitzades (de 519 el 2008, a 1.188 el 2014). Josep Rovira, director de l'Àrea de Drogues d'ABD, creu que "aquest creixement és el resultat de l'acceptació que està tenint el servei d'anàlisi per part de les persones usuàries de drogues en entorns recreatius". Respon a les seves necessitats d'autoprotecció".

El 2014, s'ha analitzat 1.188 mostres, facilitades per 792 persones, en espais d'oci, a la seu d'EC-ABD o, en menor mesura (només el 11%), per correu. Les mostres s'analitzen a l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB, por sus siglas en catalán), gràcies a la col·laboració amb el projecte des de l'any 2000.

 

Les noves drogues, adulterants de les tradicionals

En els darrers anys han aparegut substàncies noves en el mercat, encara que el seu ús és minoritari. Són substàncies amb efectes similars a les drogues més consumides, però moltes d'elles no estan prohibides i es venen com a substitutes legals. És un fenomen que preocupa els especialistes. "Hi ha poca, o fins i tot cap, investigació científica sobre la seva composició i els seus efectes, en animals o en humans, i no sabem quins són els riscos per a la salut del consumidor ", apunta Mireia Ventura, responsable del Servei d'Anàlisi. Algunes d'aquestes noves substàncies s'estan detectant com adulterants de les substàncies il·legals més habituals.

Al llarg de la 2014, s'ha analitzat 52 mostres d'aquestes noves drogues, entre les quals s'ha identificat 34 substàncies. El 21% s'ha venut com Legal Highs, productes venuts com a substituts legals que no especifiquen quina és la seva composició o ho fan amb informació falsa o incomplerta. El 2014 s'ha analitzat 10 d'aquest tipus, set menys que l'any anterior. Principalment, es tracta de cannabinoids sintètics i estimulants (catinones i amfetamines).

Informe estatal: algunes pastilles contenen dosis molt elevadas d'èxtasi

A més de Catalunya, Energy Control recull mostres tant en espais d'oci nocturn arreu de l'estat com a les seves seus de Madrid, Balears i Andalusia, amb el suport del Pla Nacional Sobre Drogues (PNSD), del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. S'ha recollit 2.938 mostres de drogues sintètiques, gairebé el triple que en 2008 (1.081).

El 2014, destaca que la gran quantitat d'MDMA/èxtasi detectada en algunes pastilles. Alguns, amb més de 150gr. Energy Control demana extremar la precaució i informar les persones usuàries.

EC ABD Sonar2015 1 300x200 Aumenta la pureza de las drogas más consumidas

Pel que fa a les drogues sintètiques més consumides i als adulterants, l'informe estatal està en la línia del de Catalunya: l'MDMA, la cocaïna i l'speed són les substàncies més analitzades; la cocaïna és la més adulterada i, la cafeïna, l'adulterant més freqüent.

 

L'anàlisi de substàncies: una eina de prevenció de riscos

Per a les persones usuàries de drogues, és essencial conèixer els efectes i els riscos associats al consum d'una substància. "Als riscos del consum d'una droga s'ha d'afegir el de la seva adulteració, que, si no s'analitza, es desconeix"., opina Calzada. Amb aquest estudi sobre el mercat i el consum de drogues, Energy Control extreu també informació referida a patrons actuals de consum que li són útils per a la implementació d'accions que responquin a la realitat dels consumidors i les consumidores de drogues.

A més de l'anàlisi, Energy Control desenvolupa estratègies de prevenció de riscos associats al consum de drogues, mitjançant la informació, l'assessorament i la formació a joves i a adults.

 

Informe del Servei d'Anàlisi de Substàncies de Catalunya d'Energy Control-ABD

Informe Estatal d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control-ABD